Visjon og verdiar

Visjon: knutepunkt for regional næringsutvikling

Verdiar:

 Kunnskapsbasert

Vi skal inneha kompetansen næringslivet treng eller hjelpe næringslivet å finne den.

Kvalitet

Vi skal kunne dei tinga vi tek på oss og levere kvalitet i tenestene våre, gjennom dette får kundane tillit til oss.

Innovativ

Bidra aktivt til å tenke ut nye ideèar, produkt og marknader, både til eiga bedrift, fellesskapet og samarbeidspartnarar elles. 

Positiv

Ha eit positivt utgangspunkt til nye idèar og forslag, og vere bevisste på at andre har noko positivt å bidra med. Vere ein positiv ambassadør for Fjordhagen sitt bedriftsmiljø, og stimulere til at alle vert kvarandre sine positive seljarar. 

Fjordhagen AS vil arbeide for at vår region skal vere attraktiv gjennom:

Bedriftsutvikling: Fleire og meir overlevingsdyktige nyetableringar og auka sysselsetting og vekst i etablerte bedrifter.

Besøksutvikling: Få fleire hytteeigarar (second homes) til å  nytte hyttene sine og nytte sine ressursar inn i regional næringsutvikling. Vekst i sysselsetting og omsetning hjå bedrifter som lever av besøksnæring.

Busetting: Halde på dei innbyggjarane vi har og tiltrekkje oss nye.

Publisert med Visto CMS